آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تاریخ بروزرسانی98/02/31

لیست ورق های سیاه موجود

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت کیفیت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
2 1000 ورق سیاه فولادمبارکه رول درجه 2 اصفهان تماس
2 1255 ورق سیاه فولادمبارکه رول st22 اصفهان تماس
2 1245 ورق سیاه فولادمبارکه رول st24 اصفهان تماس
2/1 1030 ورق سیاه فولادمبارکه رول st33 اصفهان تماس
2/5 810,865 ورق سیاه فولادمبارکه رول st33 اصفهان تماس
2/5 1000 ورق سیاه فولادمبارکه رول درجه 2 اصفهان تماس
3 1000 ورق سیاه فولادمبارکه رول درجه 2 اصفهان تماس
3 1500 ورق سیاه فولادمبارکه رول st37 اصفهان تماس
4 900 ورق سیاه فولادمبارکه رول st33 اصفهان تماس
4 1500 ورق سیاه سبا رول st37 اصفهان تماس
5 1500 ورق سیاه فولادمبارکه رول st37 اصفهان تماس
6-8-10-12-15 1500 ورق سیاه فولادمبارکه رول st37 اصفهان تماس

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول حالت کیفیت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
6 1500 ورق سیاه فولادمبارکه برش st37 تهران تماس
8 1500 ورق سیاه فولادمبارکه برش st37 تهران تماس
10 1500 ورق سیاه فولادمبارکه برش st37 تهران تماس
12 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه برش st37 تهران تماس
15 1500 ورق سیاه فولاد مبارکه برش st37 تهران تماس
10 600*150 ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک st37 تهران تماس
12 600*150 ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک st37 تهران تماس
15 600*150 ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک st37 تهران تماس
10 600*200 ورق سیاه اکسین شیت st37 تهران تماس
12 600*200 ورق سیاه اکسین شیت st37 تهران تماس
15 600*200 ورق سیاه اکسین شیت st37 تهران تماس
20 600*200 ورق سیاه اکسین شیت st37 تهران تماس
25 600*200 ورق سیاه اکسین شیت st37 تهران تماس
30 600*200 ورق سیاه اکسین شیت st37 تهران تماس
8 600*125 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
10 600*125 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
12 600*125 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
20 600*125 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
25 600*125 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
35 طول*125 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
10 600*150 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
12 600*150 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
15 600*150 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
20 600*150 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس
30 طول*150 ورق سیاه کاویان شیت st37 تهران تماس

 

بازگشت