آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

 

 

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

محصول  فولاد آذرامین

 
سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 47800
10-12 میلگرد کارخانه 47400
14-32 میلگرد کارخانه 47000

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

محصول  ظفربناب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
  8 میلگرد کارخانه 48000
10 A2 میلگرد کارخانه 47500
12 میلگرد کارخانه 47500
14-28 میلگرد کارخانه 46500

تاریخ به روز رسانی 98/03/21

محصول  فولاد شاهین بناب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 48000
 10-12 میلگرد کارخانه 47500
14-32 میلگرد کارخانه 47000

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

محصول امیر کبیر

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 A2 10 میلگرد کارخانه 46000
 A3 12 میلگرد کارخانه 45000
 A3 14-28 میلگرد کارخانه 45000

تاریخ به روز رسانی98/03/19

محصول فولاد کاوه تیکمه داش

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 8 میلگرد کارخانه 47800
 10-12 میلگرد کارخانه 47400
14-32 میلگرد کارخانه 47000

تاریخ به روز رسانی98/03/21

محصول فولاد راد همدان

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 8 میلگرد کارخانه 48950
10 میلگرد کارخانه 48250
12 میلگرد کارخانه 47750
14-22 میلگرد کارخانه 47250
25-28 میلگرد کارخانه 47550

تاریخ به روز رسانی98/03/21

محصول فولاد هشترود

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 49300
10 میلگرد کارخانه 46000
12 میلگرد کارخانه 46000
14 میلگرد کارخانه 45500
16 میلگرد کارخانه 45500
18 میلگرد کارخانه 45500
20 میلگرد کارخانه 45500
22 میلگرد کارخانه -

تاریخ به روز رسانی98/03/21

محصول فولاد آناهیتا گیلان

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 49000
10 میلگرد کارخانه 48500
12-32 میلگرد کارخانه 48000

تاریخ به روز رسانی98/03/21

محصول فولاد درپاد تبریز

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 48100
10-12 میلگرد کارخانه 47900
14-28 میلگرد کارخانه 47500

تاریخ به روز رسانی98/03/21

محصول فولاد صائب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه  
12 میلگرد کارخانه 47900
14-16 میلگرد کارخانه 47500

تاریخ به روز رسانی 98/03/21

محصول  فولاد حسن رود

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 48000
 10 میلگرد کارخانه 47000
12-14-16 میلگرد کارخانه 46000
18-20 میلگرد کارخانه 46000

 

تاریخ به روز رسانی 98/03/21

محصول  فولاد اردبیل

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
10 میلگرد کارخانه 44800
12 میلگرد کارخانه 44800
14 میلگرد کارخانه 44800
16-18 میلگرد کارخانه 44800

 

بازگشت