آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

 

 

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

محصول  فولاد آذرامین

 
سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 49700
10-12 میلگرد کارخانه 49200
14-32 میلگرد کارخانه 48700

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

محصول  ظفربناب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
  8 میلگرد کارخانه 50500
10 A2 میلگرد کارخانه 50000
12 میلگرد کارخانه 50000
14-28 میلگرد کارخانه 49500

تاریخ به روز رسانی 98/02/29

محصول  فولاد شاهین بناب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 51500
 10-12 میلگرد کارخانه 51000
14-32 میلگرد کارخانه 50000

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

محصول امیر کبیر

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 A2 10 میلگرد کارخانه 48800
 A3 12 میلگرد کارخانه 47800
 A3 14-28 میلگرد کارخانه 47800

تاریخ به روز رسانی98/02/31

محصول فولاد کاوه تیکمه داش

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 8 میلگرد کارخانه 49700
 10-12 میلگرد کارخانه 49200
14-32 میلگرد کارخانه 48700

تاریخ به روز رسانی98/02/31

محصول فولاد راد همدان

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
 8 میلگرد کارخانه 51450
10 میلگرد کارخانه 51150
12 میلگرد کارخانه 50650
14-22 میلگرد کارخانه 50150
25-28 میلگرد کارخانه 50450

تاریخ به روز رسانی98/02/31

محصول فولاد هشترود

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 52600
10 میلگرد کارخانه 49600
12 میلگرد کارخانه 49600
14 میلگرد کارخانه 48600
16 میلگرد کارخانه 48600
18 میلگرد کارخانه 486800
20 میلگرد کارخانه 48600
22 میلگرد کارخانه -

تاریخ به روز رسانی98/02/31

محصول فولاد آناهیتا گیلان

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 51400
10 میلگرد کارخانه 50900
12-32 میلگرد کارخانه 50400

تاریخ به روز رسانی98/02/31

محصول فولاد درپاد تبریز

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 51200
10-12 میلگرد کارخانه 51000
14-28 میلگرد کارخانه 50600

تاریخ به روز رسانی98/02/08

محصول فولاد صائب

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه  
10-12 میلگرد کارخانه 60000
14-28 میلگرد کارخانه 50600

تاریخ به روز رسانی 98/02/31

محصول  فولاد حسن رود

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
8 میلگرد کارخانه 51400
 10 میلگرد کارخانه 50100
12-14-16 میلگرد کارخانه 49400
18-20 میلگرد کارخانه 49400

تاریخ به روز رسانی 98/02/09

محصول  فولاد راستین آستارا

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
14-22 میلگرد کارخانه 51100

تاریخ به روز رسانی 98/02/31

محصول  فولاد ارگ تبریز

سایز

نام کالا

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
10 میلگرد کارخانه 50100
12 میلگرد کارخانه 48100
14 میلگرد کارخانه 47600
16-25 میلگرد کارخانه 47600

 

بازگشت