آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

تاریخ بروزرسانی 97/11/28

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
12 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 705000

تاریخ بروزرسانی 97/11/28

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
14 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 805000
14 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان کیلویی(5070)

تاریخ بروزرسانی 97/11/28

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
16 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 835000
16 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان کیلویی(4320)

تاریخ بروزرسانی 97/11/28

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
18 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 885000
18 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان کیلویی(3870)

تاریخ بروزرسانی 97/11/28

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
20 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 1210000

تاریخ بروزرسانی 97/11/28

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
22 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 1340000

تاریخ بروزرسانی 97/11/28

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
24 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 1480000
24 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان کیلویی(3920)

تاریخ بروزرسانی 97/11/28

سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب تومان
27 تیرآهن فولاد مبارکه انبار اصفهان 1790000

بازگشت