آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

لیست موجودیها

محصول فولاد مبارکه

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
2 1000 ورق اسیدشویی stw22 اصفهان تماس بگیرید
2 1230 ورق اسیدشویی درجه 2 اصفهان تماس بگیرید
2 1250 ورق اسیدشویی درجه 2 اصفهان تماس بگیرید
2 1000 ورق اسیدشویی درجه 2 اصفهان تماس بگیرید
2/3 1000 ورق اسیدشویی SAPH440 اصفهان تماس بگیرید
2/44 1020 ورق اسیدشویی HE335D اصفهان تماس بگیرید
2/44 1085 ورق اسیدشویی HE445D اصفهان تماس بگیرید
2/5 1200 ورق اسیدشویی HE445D اصفهان تماس بگیرید
2/5 1040 ورق اسیدشویی درجه 2 اصفهان تماس بگیرید
2/5 1250 ورق اسیدشویی درجه 2 اصفهان تماس بگیرید
2/5 1000 ورق اسیدشویی درجه 2 اصفهان تماس بگیرید
2/5 1215 ورق اسیدشویی SAPH370 اصفهان تماس بگیرید
2/6 1070 ورق اسیدشویی SAPH370 اصفهان تماس بگیرید
2/6 1170 ورق اسیدشویی درجه 2 اصفهان تماس بگیرید
3 1120 ورق اسیدشویی SG255 اصفهان تماس بگیرید
3 1483 ورق اسیدشویی درجه 2 اصفهان تماس بگیرید
3 920 ورق اسیدشویی SAPH440 اصفهان تماس بگیرید
3/3 1425 ورق اسیدشویی SAPH440 اصفهان تماس بگیرید
3/7 1500 ورق اسیدشویی SAPH440 اصفهان تماس بگیرید

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

محصول فولاد مبارکه

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت انبار قیمت برحسب کیلو گرم
2/5 1200 ورق اسیدشویی st37 تهران تماس بگیرید
3/5 1020 ورق اسیدشویی stw22 تهران تماس بگیرید
3/5 1250 ورق اسیدشویی stw22 تهران تماس بگیرید
4 1000 ورق اسیدشویی st37 تهران تماس بگیرید
4/5 1250 ورق اسیدشویی stw22 تهران تماس بگیرید

 

بازگشت