آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

 

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

لیست ورق روغنی قزاق

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق روغنی قزاق st12 تهران 81100
60 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران -
80 1000 ورق روغنی قزاق st12 تهران 78600
80 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران 75100
90 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران -
1 1000 ورق روغنی قزاق st12 تهران 77600
1 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران 77100
1/25 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران 79100
1/50 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران -
2 1250 ورق روغنی قزاق st12 تهران 73600

 

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

لیست ورق های روغنی موجود

ضخامت سایز

نام کالا

کیفیت محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
40 1000 ورق روغنی مبارکه st12 تهران تماس
48 1000 ورق روغنی مبارکه st12 تهران تماس
50 1000 ورق روغنی مبارکه st12 تهران تماس
50 1000 ورق روغنی مبارکه st14 تهران تماس
70 1000 ورق روغنی مبارکه st12 تهران تماس
80 1000 ورق روغنی مبارکه st12 تهران تماس
80 1250 ورق روغنی مبارکه st12 تهران تماس
90 1000 ورق روغنی مبارکه st12 اصفهان تماس
90 1250 ورق روغنی مبارکه st12 اصفهان تماس
1 1000 ورق روغنی مبارکه st12 اصفهان تماس
1/5 1250 ورق روغنی مبارکه st12 اصفهان تماس

 

بازگشت