آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

تاریخ بروزرسانی97/12/23

ضخامت سایز نام کالا

محصول

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
40 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 104000
40 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 105000
40 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 105000

تاریخ بروزرسانی97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 94800
50 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 96000
50 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 96500
50 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 96000

تاریخ بروزرسانی97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
55 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 8900
55 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 99400

تاریخ بروزرسانی97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 88000
60 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 87200
60 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 89000
60 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 88500
60 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران -
60 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 89000
60 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 88500

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
70 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 84000
70 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 85000
70 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 83500
70 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 85000

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
80 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 82000
80 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 86400
80 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 83000
80 1250 ورق گالوانیزه شهر کرد تهران 87400
80 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 83000
80 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 87400

تاریخ بروزرسانی97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
90 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 82000
90 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 83000
90 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 83000
90 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 84000
90 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 83000
90 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 84000

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 83400
1 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 84000
1 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 84400
1 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 84400
1 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 85000

تاریخ بروزرسانی 97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/25 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 81400
1/25 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 83500
1/25 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 82500
1/25 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 84500

تاریخ بروزرسانی97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/5 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 85000
1/5 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 81000
1/5 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 86000
1/5 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 82000
1/5 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 86000
1/5 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 82000

تاریخ بروزرسانی97/12/23

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
2 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 84400
2 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 83200
2 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 85400
2 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 84000
2 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 85400
2 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 84000

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi