آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز نام کالا

محصول

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
40 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 87650
40 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 88450
40 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 88800
40 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 88450

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
45 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 83000
45 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 84000

تاریخ بروزرسانی97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 77650
50 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 78450
50 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 78800
50 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 79200
50 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 78450

تاریخ بروزرسانی97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
55 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 74250
55 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 75400
55 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 75400
55 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 75050

تاریخ بروزرسانی97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 73000
60 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 72650
60 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 73750
60 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 73450
60 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 74100
60 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 73800
60 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 73750
60 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 73450

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
70 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 71400
70 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 72200
70 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 72100
70 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 72650
70 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 72450
70 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 72200

تاریخ بروزرسانی 97/10/25

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
80 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 69350
80 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 71000
80 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 70150
80 1250 ورق گالوانیزه شهر کرد تهران 71750
80 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 70500
80 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 72100
80 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 70150
80 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 71750

تاریخ بروزرسانی97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
90 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 70150
90 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 70350
90 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 71000
90 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 71150
90 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 71300
90 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 71300
90 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 71000
90 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 71150

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 69650
1 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 70250
1 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 70450
1 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 71050
1 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 70800
1 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 71400
1 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 70450
1 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 71050

تاریخ بروزرسانی 97/10/26

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/25 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 69650
1/25 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 70000
1/25 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 70800
1/25 1250 ورق گالوانیزه شرکرد تهران 71100
1/25 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 71100
1/25 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 71400

بازگشت
Web
Analytics
logo-samandehi