آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تاریخ بروزرسانی98/02/31

لیست ورق های موجود

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 1250 ورق گالوانیزه کاشان تهران 106300
60 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 95800

تاریخ 98/02/31

ضخامت سایز نام کالا

محصول

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
40 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 122400
40 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 123900
40 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 123900

تاریخ بروزرسانی98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 105400
50 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 106900
50 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 108900
50 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 106900

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
55 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران

99900

55 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 101400

تاریخ بروزرسانی98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 95900
60 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 98400
60 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 97400
60 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 99900
60 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 101100
60 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 97400
60 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 99900

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
70 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 95900
70 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 97400
70 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 96400
70 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 97400

تاریخ بروزرسانی98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
80 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 95900
80 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 94900
80 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 97400
80 1250 ورق گالوانیزه شهر کرد تهران 96400
80 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 97400
80 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 96400

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
90 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 95900
90 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 94900
90 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 97400
90 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 96400
90 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 97400
90 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 96400

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 94900
1 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 93900
1 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 95400
1 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 96400
1 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 95400

تاریخ بروزرسانی 98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/25 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 93900
1/25 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 93900
1/25 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 95400
1/25 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 95400

تاریخ بروزرسانی98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/5 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 93900
1/5 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 93900
1/5 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 95400
1/5 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 95400
1/5 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 95400
1/5 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 95400

تاریخ بروزرسانی98/02/31

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
2 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 95900
2 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 94900
2 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 97400
2 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 96400
2 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 97400
2 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 96400

 

بازگشت