آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

 

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز نام کالا

محصول

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
40 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 116000
40 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 117000
40 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 117000

تاریخ بروزرسانی98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 10000
50 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 101000
50 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 106000
50 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 101000

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
55 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران

92600

55 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 96000

تاریخ بروزرسانی98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 90500
60 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 90600
60 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 91600
60 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 91600
60 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران 96600
60 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 91600
60 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 91600

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
70 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 86100
70 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 87600
70 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 87600
70 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 87600

تاریخ بروزرسانی98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
80 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 88000
80 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 89000
80 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 89600
80 1250 ورق گالوانیزه شهر کرد تهران 91600
80 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 89600
80 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 91600

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
90 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 86000
90 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 86000
90 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 87600
90 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 87600
90 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 87600
90 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 87600

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 86000
1 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 85000
1 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 86600
1 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 87600
1 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 86600

تاریخ بروزرسانی 98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/25 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 85000
1/25 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 85000
1/25 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 86600
1/25 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 86600

تاریخ بروزرسانی98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/5 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 86000
1/5 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 85000
1/5 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 87600
1/5 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 86600
1/5 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 87600
1/5 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 86600

تاریخ بروزرسانی98/03/21

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
2 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 86000
2 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران 85000
2 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 87600
2 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران 86600
2 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران 87600
2 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران 86600

 

بازگشت