آخرین تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

 

لطفا جهت اطلاع از قیمتها تماس بگیرید

 

ضخامت سایز نام کالا

محصول

محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
40 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
40 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
40 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
50 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
50 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
50 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
55 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
55 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
60 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
60 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
60 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
60 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
60 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران -
60 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
70 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
70 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
70 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
70 1000 ورق گالوانیزه کاشان تهران -

پ

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
80 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
80 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
80 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
80 1250 ورق گالوانیزه شهر کرد تهران -
80 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران -
80 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
90 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
90 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
90 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
90 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
90 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران -
90 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
1 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
1 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
1 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
1 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران -
1 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/25 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
1/25 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
1/25 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
1/25 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
1/5 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
1/5 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
1/5 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
1/5 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
1/5 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران -
1/5 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران -

 

ضخامت سایز

نام کالا

محصول محل تحویل قیمت برحسب کیلو گرم
2 1000 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
2 1250 ورق گالوانیزه هفت الماس تهران -
2 1000 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
2 1250 ورق گالوانیزه شهرکرد تهران -
2 1000 ورق گالوانیزه تاراز تهران -
2 1250 ورق گالوانیزه تاراز تهران -
50 1250 ورق گالوانیزه چینی تهران -

بازگشت