تحلیل هفتگی بازار آهن۱۳۹۸/۰۹/۰۷

روز دوشنبه ۴ آذر:شاهد افزایش نرخ انواع ورق از ۱۱۵ تا۲۷۰۰ تومان بودیم

سه شنبه ۵ آذر: ورق ۲ میل مبارکه با افزایش حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان روبرو شده بود و احتمال افزایش قیمتها برای روزهای پیش وجود داشت

انواع ورق های گالوانیزه ،رنگی و روغنی با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته اعلام میشد

روز چهارشنبه ۶ آذر:

نرخ انواع ورق سیاه بنابر شنیده ها ،میانگین قیمت نازک و ضخیم سیاه حدود ۶۰۰۰ تومان ثبت شد.

در برخی مبادی فروش گالوانیزه قیمتهای خود را با افزایش ۱۰۰ تومان اعلام میکردند.

ورق ۲ میل نورد در محدوده ۵۶۰۰ و ورق ۲ میل گیلان در محدوده ۵۵۰۰ اعلام میشد!!

در بازار مقاطع شاهد افزایش حدود ۵۰ تومانی بودیم.

در محصول گالوانیزه و رنگی شاهد ثبات و بعضا افزایش در نازک بار بودیم .

در محصول روغنی قیمتها در برخی از ضخامتها افزایش تا ۵۰ تومانی داشتیم.

البته سطح معاملات بسیار محدود بود‌‌‌....

و آخرین گزارش از بازار میلگرد:

میلگرد ذوبی در کارخانه :۱۰الی ۵۰ تومان افزایش

تیرآهن ذوبی در بنگاه: ۵ الی ۵۰ تومان کاهش

تیرآهن ذوبی در کارخانه: ۱۰ الی ۹۰ تومان افرایش

شمش فولادی : بدون تغییر

بازگشت