اهرم شهرداری برای تنظیم بازار مسکن۱۳۹۸/۰۶/۰۳

مبلغ عوارض ساخت مسکن در 22 منطقه پایتخت مشخص شد.

میانگین عوارض ,متر مربعی 230 هزار تومان است.در حال حاظر عوارض ساخت , معادل 1/7 درصد میانگین قیمت فروش اپارتمان ها است.این نسبت در مقایسه با سال 94 که 3% بوده کاهش یافته است.

شهرداری تهران برای استفاده از عوارض ساخت به عنوان اهرم تنظیم بازار مسکن می تواند از دو طریق کارکرد عوارض را تغییر دهد. اول اینکه با انعطاف در مبلغ عوارض و نسبت عوارض به قیمت مسکن, ساخت مسکن مصرفی و متراژ را در مناطق خاص تشویق کند؛ طوری که با افزایش نرخ عوارض در مناطق لوکس و امکان تخفیف برای محاسبه عوارض در مناطق جنوبی پایتخت جریان ساخت و ساز به مناطق خاصی از شهر هدایت کند.

مطالعات نشان می دهد فقط در  9% منطقه شهر تهران, ظرفیت ساخت و ساز باقی مانده است. شهرداری می تواند  به گونه ای عمل کند که در مناطقی که ظرفیت کامل است نرخ حداکثری عوارض را تعیین کند و ساخت و ساز را به مناطقی که ظرفیت وجود دارد با کمترین مقدار عوارض هدایت کند.

http://ahangostarasia.ir

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-egtesad.com

 

بازگشت