آخرین برآورد از خسارت سیل ویرانگر در ایران۱۳۹۸/۰۳/۱۹

آخرین برآورد از خسارت سیل ویرانگر در ایران

در تازه ترین گفتگوی معاون وزیر راه وشهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده خسارت وارده چنین بیان شد، سیل بیش از 10هزار میلیارد تومن خسارت وارد کرده است، با اینکه در گزارشات قبلی برآورد خسارات وارده ناشی از سیل به ابنیه فنی در بین سالهای 90 تا 95 در حدود 900 میلیارد تومن بیان شده بود ولی در آخرین بررسی ها نشان داده شد خسارت به بیش از 10 هزار میلیارد تومن رسیده و نیز اعلام شد که اکثر این خسارت به دلیل سیل اتفاق افتاده است.

شکرچی زاده ضمناً بیان این آمار از اصلاح دستورالعمل‌های ساخت و ساز ساختمان‌ها، پل‌ها و جاده‌ها خبر داد  و اعلام نمود که بررسی های انجام شده نشان می دهد که باید در اصول و ضوابط شهرسازی تجدیدنظرهایی صورت بگیرد

این تغییرات علی الخصوص درباره ساز و کارهای ساخت و ساز در حریم کمی و کیفی رودخانه ها باید انجام پذیرد و تغییرات ساختاری و اصلاحی در این زمینه صورت پذیرد، ساخت و ساز غیر اصولی در مسیر رودخانه ها و عدم رعایت قوانین شهری و شهرسازی بخش بزرگی از دلیل خسارت وارده به این قسمتها بوده است و بایست در اسرع وقت این قسمتها بررسی و به شکل اصولی ترمیم شود چه بسا در غیر اینصورت و در صورت بروز یک سیل دیگر خسارتهای شدید و جبران ناپذیر دیگری دامن گیر کشور و مردم ایران شود.

خسارت سیل ویرانگر در ایران

ساخت و ساز در حریم رودخانه عامل مهمی در افزایش خسارت سیل

شکرچی زاده در این مورد همچنین با تاکید بر این موضوع که نباید در حریم رودخانه ساخت و سازی صورت بگیرد و بایست قوانین مرتبط با حریم و بستر رودخانه رعایت شود گفت مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در ویرایش‌های پیشین مسائلی را مورد نظر قرار داده بود ولی با نادیده گرفتن این موارد متاسفانه شاهد خسارت بسیار بزرگی به بخش های مختلف کشور بودیم 

وی افزود علاوه بر قوانین و ساز و کارهایی که در مبحث ششم مقررات ملی و کنترل ساختمان درباره ساخت و ساز پل ها در مسیر رودخانه مقرر شده بود، بسیاری موارد دیگر در این بخش قانون نیز نادیده گرفته شد و نتیجتاً سیل به شکل یک پدیده ویرانگر نمایان شد با اینحال اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفت.

در این مورد مقرر شد تا دستورالعمل ها و آئین نامه های موجود دسته بندی شده و در صورت لزوم مفروضات مهندسی از جمله دوره بازگشت، ارتفاع پل ها و غیره مورد بازنگری و ویرایش قرار بگیرد و اصلاح این قوانین در دستور کار قرار گرفته است.

بازگشت