پیش شرط توسعه فولاد در سایه تحریم ها1397/09/12

ایران از سال 2015برنامه توسعه صنعت فولاد ملی راپیش برده که دو برابر کردن ظرفیت تولید سالانه32میلیون تن به 52میلیون تن

تا سال1404در غالب طرح های فولادی هدف گذاری شده است .

برسیها نشان می دهددر سال جدید میلادی میزان مصرف فولاد در اروپاباحدود 2درصد رو به رشد خواهد بود وباتوجه به روند رو به

،رشد بخش مسکن وخودروی چین انتظار میرود مصرف فولاد این کشور افزایش یابد.

در نتیجه باتحقق تولید55میلیون تنفولاد خام کشورونیاز داخلی حدود30میلیون تنی در افق1404،با25میلیونتن فولاد خام مازاد بر مصرف داخلی

مواجه هستیم که باتوجه به پیش بینی های رونق مصرفجهانی فولاد وافزایش تولید داخلی آندر آینده،باید نگاه صادراتی به این فلز استراتژیک داشت.

منبع :دنیای اقتصاد

بازگشت