هم اندیشی نهم بزرگان فولاد۱۳۹۷/۰۹/۱۰

دنیای اقتصاد:نهم ودهم بهمن ماه امسال برای نهمین وره متوالی بزرگان صنعت فولاد گرد هم می ایند تادر گفت و گویی مستقیم وچهره به چهره با یکدیگر

فرصت ها و چالش های این صنعت را بررسی کنند.

ارزیابی ها نشان میدهد در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، ایران واجد یکی از مناسب ترین فرصت های توصعه در صنعت فولاد است.

در حال حا ضر ،صنعت فولاد یکی از11صنعت انتخابی استراتژیک در برنامه های راهبردی صنعتی است که بیشترین نقش را در شاخص های منتخب ،از جمله

سهم ارزش افزوده ،اشتغال زایی،صادرات،سهم از بازار،مزیت نسبی وزنجیره تامینو سطح دانش و فناوری دارد،در این میان افزایش قریب به 100درصدی میزان

صادرات کل محصولات فولادی در چهار ماه منتهی به تیر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد به رغم فراز ونشیب های اقتصادی کشور درسال های

اخیر،صنعت فولادو معدن توانسته روند رو به رشد خود را در زمینه تولید وصادرات حفظ کند..

منبع:روزنامه دیای اقتصاد

بازگشت